Opublikowano Dodaj komentarz

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – O procesie rozwoju dziecka.

Edukacyjne karty pracy i ich wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to dwa etapy edukacyjne, które stanowią ważny fundament w procesie rozwoju i nauki dzieci. Obejmują one okresy edukacyjne, które poprzedzają pełnoprawne szkolnictwo, a ich głównym celem jest przygotowanie dzieci do późniejszej edukacji formalnej i życia społecznego.

EDUKACYJNE%20karty%20pracy
 1. Edukacja przedszkolna: Edukacja przedszkolna to pierwszy etap edukacyjny, który odbywa się przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci w wieku od około 3 do 6 lat uczestniczą w różnorodnych aktywnościach, które wspierają ich rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Główne cele edukacji przedszkolnej to:
 • Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, takich jak współpraca, empatia i rozwiązywanie konfliktów.
 • Wspieranie rozwoju poznawczego, w tym zachęcanie do myślenia kreatywnego i logicznego.
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności językowych, takich jak komunikacja werbalna i werbalno-niewerbalna.
 • Stymulowanie wyobraźni i kreatywności dziecka poprzez różnorodne formy zabawy i aktywności artystyczne.
 • Zachęcanie do samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania.
 • Wprowadzenie w podstawowe pojęcia matematyczne i naukowe.
 1. Edukacja wczesnoszkolna: Edukacja wczesnoszkolna jest drugim etapem edukacyjnym i obejmuje dzieci w wieku od około 6 do 9 lat, które uczęszczają do szkoły podstawowej. Ten etap ma na celu dalszy rozwój zdobytych umiejętności i przygotowanie dzieci do bardziej formalnej nauki. Główne cele edukacji wczesnoszkolnej to:
 • Nauka czytania, pisania i liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Kontynuowanie rozwijania umiejętności społecznych i wspieranie zdrowych relacji z rówieśnikami.
 • Wprowadzenie podstawowej wiedzy z różnych dziedzin, takich jak matematyka, nauki przyrodnicze, historia i sztuka.
 • Zachęcanie do aktywności fizycznej i dbania o zdrowie.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

karty pracy do druku pokolorujswiat

Oba etapy są niezwykle istotne w życiu dziecka, ponieważ stanowią okresy, w których kształtuje się fundament edukacyjny oraz rozwijają się kluczowe umiejętności społeczne i intelektualne. Właściwie zaprojektowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przyczynia się do lepszego przystosowania dziecka do nauki w późniejszych etapach edukacyjnych i odgrywa kluczową rolę w jego rozwoju ogólnym. W kolejnym wpisie zastanowimy się dlaczego rozwiązywanie kart pracy jest świetnym sposobem na rozwijanie różnorodnych umiejętności i umożliwia naukę przez zabawę.

Opublikowano Dodaj komentarz

Podstawa programowa- Szkoła podstawowa klasa I

14207

Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej

1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:

a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,

b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,

c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,

b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),

d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,

e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence,

c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

2. Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I:

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;

4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

3. Edukacja muzyczna. Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzykowanie, słuchanie i rozumienie. Uczeń kończący klasę I:

1) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki;

2) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);

3) realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała);

4) wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

5) świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie;

6) kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

4. Edukacja plastyczna. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu. Uczeń kończący klasę I:

1) wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;

2) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;

3) wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;

4) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

5. Edukacja społeczna. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Uczeń kończący klasę I:

1) potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;

2) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

3) wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;

4) ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;

5) zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

6) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

7) potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;

8) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

6. Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej. Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:

a) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),

b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,

c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),

d) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,

e) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,

f) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,

h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

a) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,

b) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,

c) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

d) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

7. Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

a) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,

b) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,

c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,

d) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,

e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,

f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),

b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,

c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,

d) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

3) w zakresie pomiaru:

a) długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,

b) ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,

c) płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,

d) czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

4) w zakresie obliczeń pieniężnych:

a) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,

b) zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

8. Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I:

1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;

2) wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

9. Zajęcia techniczne. Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci. Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie wychowania technicznego:

a) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy),

b) zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,

c) buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

a) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

b) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

10. Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę I:

1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

2) potrafi:

a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,

c) wykonywać ćwiczenia równoważne;

3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;

4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;

5) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin);

6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.

11. Etyka. Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego. Uczeń kończący klasę I:

1) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.);

2) wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych; nie niszczy otoczenia;

3) zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie;

4) wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;

5) niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych;

6) wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach.

Opublikowano Dodaj komentarz

Edukacja Domowa: Zalety, Wyzwania i Perspektywy

cute clay patterned children rsquo s book cover held by girl

Edukacja domowa, znana również jako homeschooling, to podejście do kształcenia dzieci, które zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. To koncepcja, która staje się coraz bardziej dostępna i atrakcyjna dla wielu rodziców. Jednak edukacja domowa ma swoje zalety i wyzwania, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy nauczania.

Zalety edukacji domowej:

 1. Indywidualizacja nauki: W edukacji domowej nauczyciel (zazwyczaj rodzic) ma możliwość dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka. To pozwala na efektywną naukę i zrozumienie materiału w tempie odpowiednim dla dziecka.
 2. Bezpieczeństwo i kontrola: Rodzice mają pełną kontrolę nad środowiskiem, w którym ich dzieci się uczą. Mogą uniknąć niebezpieczeństw związanych z przemocą w szkole czy wpływem negatywnych rówieśników.
 3. Elastyczność: Edukacja domowa pozwala rodzinie na elastyczne planowanie zajęć i kalendarza nauki, co może ułatwić dostosowanie programu nauczania do innych zobowiązań, takich jak podróże czy zajęcia dodatkowe.
 4. Wsparcie rodzinne: Ta forma edukacji umożliwia bliską współpracę rodziców z dziećmi, co często prowadzi do wzmocnienia więzi rodzinnych.
 5. Unikatowe doświadczenia: Dzieci uczące się w domu mają okazję do bardziej osobistych i zróżnicowanych doświadczeń edukacyjnych, co może pobudzać ich ciekawość świata.
 6. Więcej czasu na rozwijanie zainteresowań: Dzieci uczące się w ED spędzają mniej czasu dziennie na naukę, dzięki czemu mogą więcej czasu poświęcić na zajęcia dodatkowe i rozwijanie hobby. Co prowadzi również do kontaktu z rówieśnikami, więc obawa przed izolacją maleje.

Wyzwania związane z edukacją domową:

 1. Ograniczone społeczne interakcje: Brak codziennego kontaktu z rówieśnikami w tradycyjnym środowisku szkolnym może prowadzić do izolacji społecznej i ograniczeń w nawiązywaniu relacji.
 2. Wymagająca rola rodziców: Rodzice pełnią rolę nauczycieli, co wymaga od nich zaangażowania, czasu i wiedzy na temat nauczania. Nie każdy rodzic jest gotowy na to wyzwanie.
 3. Brak dostępu do specjalistycznych nauczycieli: Edukacja domowa może być trudniejsza w przypadku dzieci z trudnościami w nauce lub potrzebujących wsparcia specjalistycznego.
 4. Praca zgodnie z przepisami prawa: W wielu krajach istnieją przepisy regulujące edukację domową, które trzeba przestrzegać.

Perspektywy edukacji domowej:

Edukacja domowa, pomimo swoich wyzwań, ma jasne perspektywy rozwoju. Dzieje się tak dlatego, że wiele rodzin widzi w niej alternatywę dla tradycyjnych szkół, zwłaszcza w obliczu zmian w edukacji wywołanych pandemią COVID-19. Oto kilka przyszłościowych trendów:

 1. Rozwój dostępnych materiałów edukacyjnych: W miarę jak edukacja domowa zyskuje popularność, dostępność wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, kart pracy dla dzieci, kursów online i zasobów rośnie, ułatwiając rodzicom nauczanie swoich dzieci.
 2. Rozwój społeczności edukacji domowej: Rodzice uczący w domu coraz częściej łączą się w lokalne i międzynarodowe społeczności, co pozwala na wymianę doświadczeń i wsparcie.
 3. Zrozumienie i akceptacja: Edukacja domowa zyskuje na akceptacji w społeczeństwie, a władze państwowe w niektórych miejscach oferują więcej wsparcia dla rodzin uczących dzieci w domu.

Podsumowując, edukacja domowa to podejście do nauki, które ma swoje zalety i wyzwania. To rozwiązanie, które może być odpowiednie dla niektórych rodzin, ale wymaga starannego rozważenia i planowania. W miarę jak technologia i społeczeństwo rozwijają się, edukacja domowa może stać się jeszcze bardziej dostępna i efektywna. Jednak niezależnie od wyboru rodziny, priorytetem jest zapewnienie dzieciom odpowiedniego i wszechstronnego wykształcenia.

Jak uzyskać zgodę na edukację domową? Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na tej stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

Opublikowano Dodaj komentarz

WYKREŚLANKI. ICH WPŁYW NA ROZWÓJ DZIECKA

 Wykreślanki, czyli popularna gra słowna, mogą pozytywnie wpływać na rozwój dziecka pod wieloma względami. Oto kilka sposobów, w jakie łamigłówki a dokładnie wykreślanki mogą korzystnie oddziaływać na dzieci:

wykreslanki lamiglowki karty pracy do druku dla dzieci


 • Rozwijanie umiejętności językowych: Gry słowne, takie jak wykreślanki, pomagają wzbogacić słownictwo dziecka oraz rozwijać jego zdolności do tworzenia związków między literami i dźwiękami.
 • Poprawa ortografii i umiejętności czytania: W trakcie rozwiązywania wykreślanek dzieci muszą identyfikować i rozpoznawać słowa, co może przyczynić się do poprawy ich umiejętności czytania i pisania.
 • Koncentracja i spostrzegawczość: Rozwiązywanie wykreślanek wymaga skupienia uwagi i spostrzegawczości. Dzieci muszą znaleźć ukryte słowa wsiąkając w zagadkę, co rozwija umiejętności logicznego myślenia.
 • Zabawa i aktywne myślenie: Gry słowne są przyjemną formą rozrywki, co sprzyja aktywnemu myśleniu i pozytywnemu podejściu do nauki.
 • Wspólne spędzanie czasu: Rozwiązywanie wykreślanek może być atrakcyjnym sposobem na wspólne spędzanie czasu rodziny, co wzmacnia więzi i komunikację między rodzicami a dziećmi.
 • Wywoływanie satysfakcji: Skuteczne rozwiązanie wykreślanki dostarcza dzieciom poczucia spełnienia i sukcesu, co wzmacnia ich pewność siebie i motywację do podejmowania nowych wyzwań.
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa: Przeszukiwanie liter w wykreślance wymaga precyzji ruchów wzroku i dłoni, co wspiera rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci.
 • Trening pamięci: Dzieci muszą zapamiętać słowa, które już znalazły, aby uniknąć powtarzania, co stanowi trening pamięciowym.
 • Rozwijanie zdolności analitycznych: Rozwiązywanie wykreślanek wymaga wykorzystania umiejętności analitycznych, takich jak rozpoznawanie wzorców i ukrytych związków między literami.

Jednak warto podkreślić, że wykreślanki to tylko jedna z wielu form gier edukacyjnych, które mogą wspierać rozwój dziecka. Warto zachęcać dzieci do różnorodnych aktywności intelektualnych takich jak czytanie, pisanie, łamigłówki i gry logiczne, aby zaspokoić różnorodne potrzeby rozwojowe. Na stronie pokolorujswiat.com znają Państwo mnóstwo kart pracy do druku Przy okazji gier słownych ważne jest także, aby pozwalać dziecku na samodzielne myślenie i próbowanie, zanim podamy mu rozwiązanie, co wspiera jego kreatywność i zdolności problematyczne.

Opublikowano Dodaj komentarz

Edukacyjne karty pracy do druku dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Edukacyjne karty pracy do druku są świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu przez dzieci. 

Kolorowe zadania i ćwiczenia pomagają dzieciom rozwijać spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz motoryke. 

Poniżej na filmiku możecie zobaczyć przykładowe karty pracy ucznia.

Opublikowano Dodaj komentarz

Wpływ łamigłówek na rozwój dziecka.

Rozwiązywanie łamigłówek ma pozytywny wpływ na rozwój przedszkolaka. Oto kilka korzyści, jakie może przynieść regularne angażowanie dzieci w rozwiązywanie różnych łamigłówek:

Edukacyjne%20karty%20pracy%20do%20druku%20dla%20dzieci%20w%20wieku%20przedszkolnym%20i%20wczesnoszkolnym%20(1)


 • Rozwój umysłowy: Rozwiązywanie łamigłówek angażuje mózg dziecka, wspierając rozwój umiejętności myślenia logicznego, analizy, skupienia uwagi i kreatywności. Poprzez próby i błędy dzieci uczą się szukać różnych sposobów rozwiązania problemu.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych: Wiele łamigłówek opiera się na matematycznych zasadach i umożliwia dziecku zdobywanie doświadczenia w liczeniu, kształtach i wzorcach.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego: Rozwiązywanie łamigłówek może być zabawą, która przynosi satysfakcję po rozwiązaniu trudności. To uczucie sukcesu i pokonywanie wyzwań buduje pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Poprawa zdolności manualnych: Niektóre łamigłówki, takie jak układanki czy pudełka z kluczami, wymagają manipulowania przedmiotami, co rozwija zdolności manualne i koordynację ruchową dziecka.
 • Uczy cierpliwości: Rozwiązywanie bardziej skomplikowanych łamigłówek może wymagać czasu i cierpliwości. Dzieci uczą się wytrwałości i dążenia do celu, nawet jeśli zadanie jest trudne.
 • Wspieranie zdolności społecznych: Rozwiązywanie łamigłówek w grupie może stymulować komunikację i współpracę między dziećmi, a także uczyć je jak pracować razem dla osiągnięcia wspólnego celu.
 • Wpływ na pamięć i koncentrację: Przy rozwiązywaniu różnych łamigłówek dzieci muszą skupić się na szczegółach, co może poprawić ich zdolności pamięciowe i koncentrację.
 • Wprowadzenie do nauki: Wprowadzanie łamigłówek opartych na literach lub słowach może pomóc w nauce alfabetu i czytania.
Edukacyjne%20karty%20pracy%20do%20druku%20dla%20dzieci%20w%20wieku%20przedszkolnym%20i%20wczesnoszkolnym%20(2)

Ważne jest, aby dostosować poziom trudności łamigłówek do wieku i umiejętności dziecka, aby uniknąć frustracji i zachować pozytywne podejście do rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie łamigłówek powinno być zachęcanym i przyjemnym zajęciem, które pozwala dziecku rozwijać swoje umiejętności w sposób naturalny i zrównoważony. Sprawdź nasze edukacyjne karty pracy do druku. Wybieraj spośród setek kart pracy ucznia, które tworzymy z myślą o edukacji i rozwoju Twojego dziecka.

Opublikowano Dodaj komentarz

Nauka alfabetu – Kiedy zacząć? Propozycje kart pracy.

20231017 121009 scaled

Kiedy rozpocząć naukę alfabetu?

Odpowiedni moment, aby rozpocząć naukę alfabetu, może się różnić w zależności od dziecka, ponieważ każde z nich rozwija się w swoim własnym tempie. Jednak w większości przypadków, dzieci zaczynają być gotowe do nauki alfabetu w wieku około 2-3 lat. Pamiętaj jednak, że to jest tylko ogólny wytyczny, a nie każde dziecko będzie gotowe w tym wieku.

Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc zdecydować, czy Twoje dziecko jest gotowe do nauki alfabetu:

 • Zainteresowanie literami: Zwróć uwagę, czy Twoje dziecko wykazuje zainteresowanie literami, np. pytając o nie, pokazując na napisane litery czy wskazując na litery w książkach.
 • Rozumienie i komunikacja: Upewnij się, że Twoje dziecko dobrze rozumie podstawowe słowa i jest w stanie komunikować się w prostych zdaniach. Rozpoczęcie nauki alfabetu będzie bardziej efektywne, jeśli dziecko ma już pewien rozwinięty poziom językowy.
 • Uwaga i skupienie: Obserwuj, czy Twoje dziecko może skupić się na prostych zadaniach i wykazać zainteresowanie podczas nauki. Czasami dzieci są gotowe do nauki alfabetu, gdy potrafią skupić się na zadaniu przez kilka minut.
 • Nauka poprzez zabawę: Wykorzystaj metody nauki, które są atrakcyjne dla dziecka i stwarzają przyjemność z nauki alfabetu. Możesz używać kolorowych klocków z literami, rymowanek, piosenek związanych z alfabetem itp.
 • Indywidualne tempo: Pamiętaj, że nie ma konieczności wprowadzania formalnych lekcji w sztywny sposób. Każde dziecko jest inne, więc dostosuj tempo nauki do indywidualnych potrzeb swojego dziecka.
 • Pozytywny stosunek: Ważne jest, aby Twój sposób nauczania był pozytywny i wspierający. Nagradzaj postępy dziecka i nie wywieraj na nim presji, jeśli początkowo napotka trudności.

Podsumowując, nie ma ściśle określonej daty rozpoczęcia nauki alfabetu, ale zwracaj uwagę na sygnały, które daje Twoje dziecko i dostosuj naukę do jego indywidualnych zdolności i gotowości. Pamiętaj, że nauka powinna być angażująca i oparta na zabawie, aby zachęcić dziecko do dalszego poznawania świata liter.

Poniżej przedstawię kilka ciekawych zabaw, które z pewnością pomogą w nauce alfabetu.

Na stronie z Edukacyjnymi kartami pracy znajdziecie mnóstwo kart pracy do wydruku, które możecie wykorzystać w zabawie z dziećmi.


1. Puzzle literowe – Karty pracy przedszkolne – Przez zabawę dziecko uczy się liter i przyporządkowuje je do obrazków.

362938794 746272717506501 8840136903836243667 n

2. Gra memory – Szukanie par – Obrazki i litery

361597518 746272797506493 5467125794832433151 n

3. Wycinanie i przyporządkowywanie obrazków do liter. 

363288336 746272647506508 8494683879619438820 n
Opublikowano Dodaj komentarz

Kolorowanki- znane miejsca

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 10
Kolorowanki- znane miejsca 93

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 11
Kolorowanki- znane miejsca 94

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 12
Kolorowanki- znane miejsca 95

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 1
Kolorowanki- znane miejsca 96

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 2
Kolorowanki- znane miejsca 97

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 3
Kolorowanki- znane miejsca 98

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 4
Kolorowanki- znane miejsca 99

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 5
Kolorowanki- znane miejsca 100

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 6
Kolorowanki- znane miejsca 101

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 7
Kolorowanki- znane miejsca 102

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 8
Kolorowanki- znane miejsca 103

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 9
Kolorowanki- znane miejsca 104

kolorowanki znane miejsca 2
Kolorowanki- znane miejsca 105
kolorowanki znane miejsca 3
Kolorowanki- znane miejsca 106

kolorowanki znane miejsca 1
Kolorowanki- znane miejsca 107