Opublikowano Dodaj komentarz

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – O procesie rozwoju dziecka.

Edukacyjne karty pracy i ich wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to dwa etapy edukacyjne, które stanowią ważny fundament w procesie rozwoju i nauki dzieci. Obejmują one okresy edukacyjne, które poprzedzają pełnoprawne szkolnictwo, a ich głównym celem jest przygotowanie dzieci do późniejszej edukacji formalnej i życia społecznego.

EDUKACYJNE%20karty%20pracy
 1. Edukacja przedszkolna: Edukacja przedszkolna to pierwszy etap edukacyjny, który odbywa się przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci w wieku od około 3 do 6 lat uczestniczą w różnorodnych aktywnościach, które wspierają ich rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Główne cele edukacji przedszkolnej to:
 • Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, takich jak współpraca, empatia i rozwiązywanie konfliktów.
 • Wspieranie rozwoju poznawczego, w tym zachęcanie do myślenia kreatywnego i logicznego.
 • Kształtowanie podstawowych umiejętności językowych, takich jak komunikacja werbalna i werbalno-niewerbalna.
 • Stymulowanie wyobraźni i kreatywności dziecka poprzez różnorodne formy zabawy i aktywności artystyczne.
 • Zachęcanie do samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania.
 • Wprowadzenie w podstawowe pojęcia matematyczne i naukowe.
 1. Edukacja wczesnoszkolna: Edukacja wczesnoszkolna jest drugim etapem edukacyjnym i obejmuje dzieci w wieku od około 6 do 9 lat, które uczęszczają do szkoły podstawowej. Ten etap ma na celu dalszy rozwój zdobytych umiejętności i przygotowanie dzieci do bardziej formalnej nauki. Główne cele edukacji wczesnoszkolnej to:
 • Nauka czytania, pisania i liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Kontynuowanie rozwijania umiejętności społecznych i wspieranie zdrowych relacji z rówieśnikami.
 • Wprowadzenie podstawowej wiedzy z różnych dziedzin, takich jak matematyka, nauki przyrodnicze, historia i sztuka.
 • Zachęcanie do aktywności fizycznej i dbania o zdrowie.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

karty pracy do druku pokolorujswiat

Oba etapy są niezwykle istotne w życiu dziecka, ponieważ stanowią okresy, w których kształtuje się fundament edukacyjny oraz rozwijają się kluczowe umiejętności społeczne i intelektualne. Właściwie zaprojektowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna przyczynia się do lepszego przystosowania dziecka do nauki w późniejszych etapach edukacyjnych i odgrywa kluczową rolę w jego rozwoju ogólnym. W kolejnym wpisie zastanowimy się dlaczego rozwiązywanie kart pracy jest świetnym sposobem na rozwijanie różnorodnych umiejętności i umożliwia naukę przez zabawę.

Opublikowano Dodaj komentarz

Podstawa programowa- Szkoła podstawowa klasa I

14207

Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej

1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:

a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,

b) w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno,

c) uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,

b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),

d) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,

e) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego,

b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence,

c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

2. Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Uczeń kończący klasę I:

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;

2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;

3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;

4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

3. Edukacja muzyczna. Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzykowanie, słuchanie i rozumienie. Uczeń kończący klasę I:

1) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki;

2) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);

3) realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała);

4) wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

5) świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie;

6) kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

4. Edukacja plastyczna. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu. Uczeń kończący klasę I:

1) wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;

2) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;

3) wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka;

4) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

5. Edukacja społeczna. Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Uczeń kończący klasę I:

1) potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;

2) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy;

3) wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;

4) ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;

5) zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc;

6) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;

7) potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;

8) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

6. Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej. Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt:

a) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),

b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,

c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),

d) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,

e) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,

f) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,

h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

a) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,

b) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,

c) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

d) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

7. Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

a) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,

b) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,

c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,

d) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,

e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,

f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),

b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,

c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,

d) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

3) w zakresie pomiaru:

a) długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,

b) ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,

c) płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,

d) czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

4) w zakresie obliczeń pieniężnych:

a) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,

b) zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

8. Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę I:

1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury;

2) wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia;

3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

9. Zajęcia techniczne. Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci. Uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie wychowania technicznego:

a) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy),

b) zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,

c) buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

a) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

b) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

10. Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę I:

1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

2) potrafi:

a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,

c) wykonywać ćwiczenia równoważne;

3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;

4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby;

5) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin);

6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.

11. Etyka. Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego. Uczeń kończący klasę I:

1) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie, podaje upuszczony przedmiot itp.);

2) wie, że nie można dążyć do zaspokojenia swoich pragnień kosztem innych; nie niszczy otoczenia;

3) zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawdomówność, stara się przeciwstawiać kłamstwu i obmowie;

4) wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich;

5) niesie pomoc potrzebującym, także w sytuacjach codziennych;

6) wie, że ludzie żyją w różnych warunkach i dlatego nie chwalić się bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach.

Opublikowano Dodaj komentarz

Edukacja Domowa: Zalety, Wyzwania i Perspektywy

cute clay patterned children rsquo s book cover held by girl

Edukacja domowa, znana również jako homeschooling, to podejście do kształcenia dzieci, które zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. To koncepcja, która staje się coraz bardziej dostępna i atrakcyjna dla wielu rodziców. Jednak edukacja domowa ma swoje zalety i wyzwania, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy nauczania.

Zalety edukacji domowej:

 1. Indywidualizacja nauki: W edukacji domowej nauczyciel (zazwyczaj rodzic) ma możliwość dostosowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka. To pozwala na efektywną naukę i zrozumienie materiału w tempie odpowiednim dla dziecka.
 2. Bezpieczeństwo i kontrola: Rodzice mają pełną kontrolę nad środowiskiem, w którym ich dzieci się uczą. Mogą uniknąć niebezpieczeństw związanych z przemocą w szkole czy wpływem negatywnych rówieśników.
 3. Elastyczność: Edukacja domowa pozwala rodzinie na elastyczne planowanie zajęć i kalendarza nauki, co może ułatwić dostosowanie programu nauczania do innych zobowiązań, takich jak podróże czy zajęcia dodatkowe.
 4. Wsparcie rodzinne: Ta forma edukacji umożliwia bliską współpracę rodziców z dziećmi, co często prowadzi do wzmocnienia więzi rodzinnych.
 5. Unikatowe doświadczenia: Dzieci uczące się w domu mają okazję do bardziej osobistych i zróżnicowanych doświadczeń edukacyjnych, co może pobudzać ich ciekawość świata.
 6. Więcej czasu na rozwijanie zainteresowań: Dzieci uczące się w ED spędzają mniej czasu dziennie na naukę, dzięki czemu mogą więcej czasu poświęcić na zajęcia dodatkowe i rozwijanie hobby. Co prowadzi również do kontaktu z rówieśnikami, więc obawa przed izolacją maleje.

Wyzwania związane z edukacją domową:

 1. Ograniczone społeczne interakcje: Brak codziennego kontaktu z rówieśnikami w tradycyjnym środowisku szkolnym może prowadzić do izolacji społecznej i ograniczeń w nawiązywaniu relacji.
 2. Wymagająca rola rodziców: Rodzice pełnią rolę nauczycieli, co wymaga od nich zaangażowania, czasu i wiedzy na temat nauczania. Nie każdy rodzic jest gotowy na to wyzwanie.
 3. Brak dostępu do specjalistycznych nauczycieli: Edukacja domowa może być trudniejsza w przypadku dzieci z trudnościami w nauce lub potrzebujących wsparcia specjalistycznego.
 4. Praca zgodnie z przepisami prawa: W wielu krajach istnieją przepisy regulujące edukację domową, które trzeba przestrzegać.

Perspektywy edukacji domowej:

Edukacja domowa, pomimo swoich wyzwań, ma jasne perspektywy rozwoju. Dzieje się tak dlatego, że wiele rodzin widzi w niej alternatywę dla tradycyjnych szkół, zwłaszcza w obliczu zmian w edukacji wywołanych pandemią COVID-19. Oto kilka przyszłościowych trendów:

 1. Rozwój dostępnych materiałów edukacyjnych: W miarę jak edukacja domowa zyskuje popularność, dostępność wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, kart pracy dla dzieci, kursów online i zasobów rośnie, ułatwiając rodzicom nauczanie swoich dzieci.
 2. Rozwój społeczności edukacji domowej: Rodzice uczący w domu coraz częściej łączą się w lokalne i międzynarodowe społeczności, co pozwala na wymianę doświadczeń i wsparcie.
 3. Zrozumienie i akceptacja: Edukacja domowa zyskuje na akceptacji w społeczeństwie, a władze państwowe w niektórych miejscach oferują więcej wsparcia dla rodzin uczących dzieci w domu.

Podsumowując, edukacja domowa to podejście do nauki, które ma swoje zalety i wyzwania. To rozwiązanie, które może być odpowiednie dla niektórych rodzin, ale wymaga starannego rozważenia i planowania. W miarę jak technologia i społeczeństwo rozwijają się, edukacja domowa może stać się jeszcze bardziej dostępna i efektywna. Jednak niezależnie od wyboru rodziny, priorytetem jest zapewnienie dzieciom odpowiedniego i wszechstronnego wykształcenia.

Jak uzyskać zgodę na edukację domową? Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na tej stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zgode-na-edukacje-domowa

Opublikowano Dodaj komentarz

WYKREŚLANKI. ICH WPŁYW NA ROZWÓJ DZIECKA

 Wykreślanki, czyli popularna gra słowna, mogą pozytywnie wpływać na rozwój dziecka pod wieloma względami. Oto kilka sposobów, w jakie łamigłówki a dokładnie wykreślanki mogą korzystnie oddziaływać na dzieci:

wykreslanki lamiglowki karty pracy do druku dla dzieci


 • Rozwijanie umiejętności językowych: Gry słowne, takie jak wykreślanki, pomagają wzbogacić słownictwo dziecka oraz rozwijać jego zdolności do tworzenia związków między literami i dźwiękami.
 • Poprawa ortografii i umiejętności czytania: W trakcie rozwiązywania wykreślanek dzieci muszą identyfikować i rozpoznawać słowa, co może przyczynić się do poprawy ich umiejętności czytania i pisania.
 • Koncentracja i spostrzegawczość: Rozwiązywanie wykreślanek wymaga skupienia uwagi i spostrzegawczości. Dzieci muszą znaleźć ukryte słowa wsiąkając w zagadkę, co rozwija umiejętności logicznego myślenia.
 • Zabawa i aktywne myślenie: Gry słowne są przyjemną formą rozrywki, co sprzyja aktywnemu myśleniu i pozytywnemu podejściu do nauki.
 • Wspólne spędzanie czasu: Rozwiązywanie wykreślanek może być atrakcyjnym sposobem na wspólne spędzanie czasu rodziny, co wzmacnia więzi i komunikację między rodzicami a dziećmi.
 • Wywoływanie satysfakcji: Skuteczne rozwiązanie wykreślanki dostarcza dzieciom poczucia spełnienia i sukcesu, co wzmacnia ich pewność siebie i motywację do podejmowania nowych wyzwań.
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa: Przeszukiwanie liter w wykreślance wymaga precyzji ruchów wzroku i dłoni, co wspiera rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej u dzieci.
 • Trening pamięci: Dzieci muszą zapamiętać słowa, które już znalazły, aby uniknąć powtarzania, co stanowi trening pamięciowym.
 • Rozwijanie zdolności analitycznych: Rozwiązywanie wykreślanek wymaga wykorzystania umiejętności analitycznych, takich jak rozpoznawanie wzorców i ukrytych związków między literami.

Jednak warto podkreślić, że wykreślanki to tylko jedna z wielu form gier edukacyjnych, które mogą wspierać rozwój dziecka. Warto zachęcać dzieci do różnorodnych aktywności intelektualnych takich jak czytanie, pisanie, łamigłówki i gry logiczne, aby zaspokoić różnorodne potrzeby rozwojowe. Na stronie pokolorujswiat.com znają Państwo mnóstwo kart pracy do druku Przy okazji gier słownych ważne jest także, aby pozwalać dziecku na samodzielne myślenie i próbowanie, zanim podamy mu rozwiązanie, co wspiera jego kreatywność i zdolności problematyczne.

Opublikowano Dodaj komentarz

Edukacyjne karty pracy do druku dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Edukacyjne karty pracy do druku są świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu przez dzieci. 

Kolorowe zadania i ćwiczenia pomagają dzieciom rozwijać spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz motoryke. 

Poniżej na filmiku możecie zobaczyć przykładowe karty pracy ucznia.

Opublikowano Dodaj komentarz

Wpływ łamigłówek na rozwój dziecka.

Rozwiązywanie łamigłówek ma pozytywny wpływ na rozwój przedszkolaka. Oto kilka korzyści, jakie może przynieść regularne angażowanie dzieci w rozwiązywanie różnych łamigłówek:

Edukacyjne%20karty%20pracy%20do%20druku%20dla%20dzieci%20w%20wieku%20przedszkolnym%20i%20wczesnoszkolnym%20(1)


 • Rozwój umysłowy: Rozwiązywanie łamigłówek angażuje mózg dziecka, wspierając rozwój umiejętności myślenia logicznego, analizy, skupienia uwagi i kreatywności. Poprzez próby i błędy dzieci uczą się szukać różnych sposobów rozwiązania problemu.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych: Wiele łamigłówek opiera się na matematycznych zasadach i umożliwia dziecku zdobywanie doświadczenia w liczeniu, kształtach i wzorcach.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego: Rozwiązywanie łamigłówek może być zabawą, która przynosi satysfakcję po rozwiązaniu trudności. To uczucie sukcesu i pokonywanie wyzwań buduje pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Poprawa zdolności manualnych: Niektóre łamigłówki, takie jak układanki czy pudełka z kluczami, wymagają manipulowania przedmiotami, co rozwija zdolności manualne i koordynację ruchową dziecka.
 • Uczy cierpliwości: Rozwiązywanie bardziej skomplikowanych łamigłówek może wymagać czasu i cierpliwości. Dzieci uczą się wytrwałości i dążenia do celu, nawet jeśli zadanie jest trudne.
 • Wspieranie zdolności społecznych: Rozwiązywanie łamigłówek w grupie może stymulować komunikację i współpracę między dziećmi, a także uczyć je jak pracować razem dla osiągnięcia wspólnego celu.
 • Wpływ na pamięć i koncentrację: Przy rozwiązywaniu różnych łamigłówek dzieci muszą skupić się na szczegółach, co może poprawić ich zdolności pamięciowe i koncentrację.
 • Wprowadzenie do nauki: Wprowadzanie łamigłówek opartych na literach lub słowach może pomóc w nauce alfabetu i czytania.
Edukacyjne%20karty%20pracy%20do%20druku%20dla%20dzieci%20w%20wieku%20przedszkolnym%20i%20wczesnoszkolnym%20(2)

Ważne jest, aby dostosować poziom trudności łamigłówek do wieku i umiejętności dziecka, aby uniknąć frustracji i zachować pozytywne podejście do rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie łamigłówek powinno być zachęcanym i przyjemnym zajęciem, które pozwala dziecku rozwijać swoje umiejętności w sposób naturalny i zrównoważony. Sprawdź nasze edukacyjne karty pracy do druku. Wybieraj spośród setek kart pracy ucznia, które tworzymy z myślą o edukacji i rozwoju Twojego dziecka.

Opublikowano Dodaj komentarz

Nauka alfabetu – Kiedy zacząć? Propozycje kart pracy.

20231017 121009 scaled

Kiedy rozpocząć naukę alfabetu?

Odpowiedni moment, aby rozpocząć naukę alfabetu, może się różnić w zależności od dziecka, ponieważ każde z nich rozwija się w swoim własnym tempie. Jednak w większości przypadków, dzieci zaczynają być gotowe do nauki alfabetu w wieku około 2-3 lat. Pamiętaj jednak, że to jest tylko ogólny wytyczny, a nie każde dziecko będzie gotowe w tym wieku.

Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc zdecydować, czy Twoje dziecko jest gotowe do nauki alfabetu:

 • Zainteresowanie literami: Zwróć uwagę, czy Twoje dziecko wykazuje zainteresowanie literami, np. pytając o nie, pokazując na napisane litery czy wskazując na litery w książkach.
 • Rozumienie i komunikacja: Upewnij się, że Twoje dziecko dobrze rozumie podstawowe słowa i jest w stanie komunikować się w prostych zdaniach. Rozpoczęcie nauki alfabetu będzie bardziej efektywne, jeśli dziecko ma już pewien rozwinięty poziom językowy.
 • Uwaga i skupienie: Obserwuj, czy Twoje dziecko może skupić się na prostych zadaniach i wykazać zainteresowanie podczas nauki. Czasami dzieci są gotowe do nauki alfabetu, gdy potrafią skupić się na zadaniu przez kilka minut.
 • Nauka poprzez zabawę: Wykorzystaj metody nauki, które są atrakcyjne dla dziecka i stwarzają przyjemność z nauki alfabetu. Możesz używać kolorowych klocków z literami, rymowanek, piosenek związanych z alfabetem itp.
 • Indywidualne tempo: Pamiętaj, że nie ma konieczności wprowadzania formalnych lekcji w sztywny sposób. Każde dziecko jest inne, więc dostosuj tempo nauki do indywidualnych potrzeb swojego dziecka.
 • Pozytywny stosunek: Ważne jest, aby Twój sposób nauczania był pozytywny i wspierający. Nagradzaj postępy dziecka i nie wywieraj na nim presji, jeśli początkowo napotka trudności.

Podsumowując, nie ma ściśle określonej daty rozpoczęcia nauki alfabetu, ale zwracaj uwagę na sygnały, które daje Twoje dziecko i dostosuj naukę do jego indywidualnych zdolności i gotowości. Pamiętaj, że nauka powinna być angażująca i oparta na zabawie, aby zachęcić dziecko do dalszego poznawania świata liter.

Poniżej przedstawię kilka ciekawych zabaw, które z pewnością pomogą w nauce alfabetu.

Na stronie z Edukacyjnymi kartami pracy znajdziecie mnóstwo kart pracy do wydruku, które możecie wykorzystać w zabawie z dziećmi.


1. Puzzle literowe – Karty pracy przedszkolne – Przez zabawę dziecko uczy się liter i przyporządkowuje je do obrazków.

362938794 746272717506501 8840136903836243667 n

2. Gra memory – Szukanie par – Obrazki i litery

361597518 746272797506493 5467125794832433151 n

3. Wycinanie i przyporządkowywanie obrazków do liter. 

363288336 746272647506508 8494683879619438820 n
Opublikowano Dodaj komentarz

Stymulacja sensoryczna, gry oraz zabawy sensoryczne

Stymulacja sensoryczna

Gry sensoryczne to świetny sposób na zaangażowanie dzieci w zabawne zajęcia. Dają dzieciom możliwość odkrywania zmysłów i rozwijania zdolności poznawczych.

Czym jest stymulacja sensoryczna?

 Dostarczenie dziecku bodźców, których potrzebuje do rozwoju, poprzez danie mu możliwości obcowania z naturą, bycia aktywnym czy poprzez zabawy sensoryczne. Stymulacja sensoryczna to proces dostarczania bodźca stymulującego zmysły. Może to być wszystko, od zapachu, przez dźwięk, po smak.

Stymulacja sensoryczna jest ważna dla dzieci, ponieważ wykazano, że pomaga im szybciej uczyć się i rozwijać. Niektóre doznania zmysłowe mogą być trudne dla dzieci z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi ze względu na ich niezdolność do doświadczania pewnych wrażeń.

Jakie są najlepsze gry i zabawy sensoryczne dla dzieci?

Gry sensoryczne to świetny sposób na wprowadzenie dziecka w świat zabawy. Pomagają rozwijać zmysły, kreatywność i zdolności motoryczne Twojego dziecka.

Jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie dzieciom stymulującego środowiska są zabawy sensoryczne. Te gry mogą pomóc dzieciom w nauce nowych umiejętności, poprawie ich zdolności motorycznych i wzrokowych oraz budowaniu pewności siebie.

Gry sensoryczne są świetne dla dzieci w każdym wieku. Mogą być używane w żłobkach, przedszkolach, szkołach czy domach.

Niektóre z najlepszych zabaw sensorycznych dla dzieci to:

– projekty artystyczne polegające na malowaniu lub rysowaniu

– zabawa klockami lub budowanie wież

– piasek kinetyczny

– zabawa piłką

– modelina

– playdoh

kolorowanki

– suchy makaron

– malowanie wodą

– pudełka sensoryczne

– bańki mydlane

Zabawa sensoryczna a aktywność fizyczna – co jest ważniejsze?

Dzieci powinny być aktywne fizycznie, aby ich mózg mógł się prawidłowo rozwijać. Potrzebują również bodźców sensorycznych, aby rozwijać swoje zdolności motoryczne i koordynację. Dzieci, które nie są zbyt aktywne fizycznie, mogą mieć problemy z koncentracją uwagi, rozwojem języka i problemami z zachowaniem w późniejszym życiu.

Zabawy sensoryczne są ważne dla rozwoju umiejętności poznawczych dzieci. Pomagają im również uczyć się, odnaleźć swój głos i rozwijać umiejętności społeczne.

Aktywność fizyczna jest ważna dla zdrowia fizycznego dziecka. Może pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób przewlekłych w późniejszym życiu, takich jak choroby serca czy cukrzyca. Pomaga im również rozwijać zdrowe kości, mięśnie i stawy.

Zabawa jest ważna dla rozwoju dzieci, ponieważ pomaga im uczyć się umiejętności społecznych, zdolności poznawczych i regulacji emocji. Zarówno zabawy sensoryczne jak i aktywność fizyczna pełnią ważną rolę w rozwoju dziecka.

Siła gier sensorycznych w edukacji i jak można je wykorzystać do wspomagania wzrostu w rozwoju mózgu dzieci

Najlepsze gry sensoryczne dla rozwoju mózgu dzieci to te, które skupiają się na konkretnym zmyśle, takim jak wzrok, węch, dotyk lub dźwięk.

Gry sensoryczne to świetny sposób, aby zachęcić dzieci do nauki. Sprawiają, że nauka jest zabawą, dlatego są tak popularne wśród rodziców i nauczycieli.

Czy wiesz, że mózg ma ponad 200 milionów neuronów? Mózg wymaga dużo pracy, aby przetworzyć wszystkie te informacje, dlatego potrzebuje pomocy naszych zmysłów. Gry sensoryczne pomagają dziecku efektywniej uczyć się, stymulując jego zmysły, co pomaga mu szybciej się uczyć i lepiej zapamiętywać.

Polecamy zajrzeć na stronę konwaliowa.pl, znajdziecie tam fajne pomysły na zabawy sensoryczne w domu https://konwaliowa.pl/2023/01/10-pomyslow-na-zabawy-sensoryczne-si-w-domu/ oraz na stronę mojedziecikreatywnie.pl https://mojedziecikreatywnie.pl/2023/01/zabawy-dla-dzieci-w-przedszkolu/

Jakie są najlepsze zabawki, które promują zdrową i produktywną eksplorację sensoryczną?

Zabawki to dla dzieci świetny sposób na poznawanie świata i rozwijanie zdolności poznawczych. Pomagają również dzieciom rozwijać umiejętności sensoryczne. Najlepsze zabawki, które promują zdrową i produktywną eksplorację sensoryczną, to te, które stymulują zmysły, takie jak dotyk, wzrok, węch, słuch, smak czy ruch.

Niektóre z tych zabawek to:

Zestaw drewnianych klocków w różnych kolorach o różnorodnych fakturach i kształtach

– Drewniany zestaw pociągów z torami

– Duże puzzle

– Interaktywna książeczka zawierająca wiele warstw

– Gniotki

– Gotowe tablice sensoryczne

Opublikowano Dodaj komentarz

Kalendarz Świąt Nietypowych

Kalendarz świąt nietypowych idealny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Wrzesień

01.09 – Rozpoczęcie roku
03.09 – Dzień Wieżowców
08.09 – Dzień Marzyciela
15.09 – Dzień Kropki
16.09 – Dzień Maszynisty
20.09 – Dzień Przedszkolaka
23.09 – Początek jesieni
25.09 – Dzień Budowlańca
26.09 – Dzień Królika
28.09 – Dzień Jabłka
30.09 – Dzień Chłopaka

Październik

01.10 – Dzień Muzyki
04.10 – Dzień Zwierząt
06.10 – Dzień Uśmiechu
07.10 – Dzień Tabliczki Mnożenia
08.10 – Dzień Ośmiornicy
10.10 – Dzień Drzewa
14.10 – Dzień Nauczyciela
15.10 – Dzień Mycia Rąk
16.10 – Dzień Chleba
18.10 – Dzień Poczty Polskiej
21.10 – Dzień Owców i Warzyw
25.10 – Dzień Kundelka
31.10 – Święto Dyni

Listopad

01.11 – Wszystkich Świętych
05.11 – Dzień Postaci z Bajek
08.11 – Dzień Zdrowego Jedzenia
10.11 – Dzień Jeża
11.11 – Święto Niepodległości
14.11 – Dzień Seniora
16.11 – Dzień Tolerancji
18.11 – Dzień Myszki Miki
20.11 – Dzień Praw Dziecka
22.11 – Dzień Kredki
24.11 – Dzień Buraka
25.11 – Dzień Pluszowego Misia
29.11 – Andrzejki

Grudzień

04.12 – Barbórka
06.12 – Mikołajki
10.12 – Dzień Piłki Nożnej
12.12 – Dzień Guzika
14.12 – Dzień Małpy
20.12 – Dzień Ryby
21.12 – Początek zimy
24.12 – Wigilia
25.12 – Boże Narodzenie
31.12 – Sylwester

Styczeń

01.01 – Nowy Rok
06.01 – Święto Trzech Króli
06.01 – Karnawał
15.01 – Dzień Śniegu
18.01 – Dzień Kubusia Puchatka
18.01 – Dzień Bałwana
19.01 – Dzień Popcornu
20.01 – Dzień Pingwina
21.01 – Dzień Babci
22.01 – Dzień Dziadka
28.01 – Międzynarodowy Dzień Lego
29.01 – Międzynarodowy Dzień Puzzli
31.01 – Dzień Zebry

Luty

02.02 – Dzień Naleśnika
07.02 – Dzień Bezpiecznego Internetu
09.02 – Dzień Pizzy
13.02 – Dzień Radia
14.02 – Walentynki
16.02 – Dzień Listonosza
17.02 – Dzień Kota
21.02 – Ostatki
22.02 – Dzień Harcerza
26.02 – Dzień Dinozaura
27.02 – Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Marzec

03.03 – Dzień Pisarza
05.03 – Dzień Dentysty
07.03 – Dzień Płatków Śniadaniowych
08.03 – Dzień Kobiet
10.03 – Dzień Mężczyzn
14.03 – Dzień Matematyki
15.03 – Dzień Piekarza i Cukiernika
16.03 – Dzień Pandy
17.03 – Dzień Świętego Patryka
20.03 – Dzień Żaby
21.03 – Pierwszy Dzień Wiosny
21.03 – Dzień Lasu
22.03 – Dzień Wody
22.03 – Dzień Morza Bałtyckiego
25.03 – Dzień Gofra
27.03 – Dzień Teatru
31.03 – Światowy Dzień Budyniu

Kwiecień

01.04 – Dzień Ptaków
01.04 – Prima Aprilis
02.04 – Dzień Książki dla Dzieci
03.04 – Dzień Tęczy
04.04 – Dzień Marchewki
05.04 – Dzień Leśnika
06.04 – Dzień Sportu
07.04 – Dzień Zdrowia
12.04 – Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki
12.04 – Dzień Czekolady
22.04 – Dzień Ziemi
23.04 – Dzień Książki
29.04 – Dzień Tańca
30.04 – Dzień Konia

Maj

01.05 – Święto Pracy
02.05 – Święto Plagi
03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja
04.05 – Dzień Strażaka
08.05 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
09.05 – Dzień Unii Europejskiej
12.05 – Dzień Pielęgniarek
15.05 – Dzień Rodziny
18.05 – Dzień Muzeów
20.05 – Światowy Dzień Pszczół
21.05 – Dzień Kosmosu
23.05 – Światowy Dzień Żółwia
26.05 – Dzień Matki
30.05 – Dzień Soku
31.05 – Dzień Bociana Białego

Czerwiec

01.06 – Dzień Dziecka
03.06 – Dzień Roweru
04.06 – Dzień Chemika
05.06 – Dzień Ochrony Środowiska
08.06 – Dzień Oceanów
09.06 – Dzień Przyjaciela
15.06 – Dzień Wiatru
21.06 – Początek Lata
23.06 – Dzień Ojca
24.06 – Dzień Smerfa
25.06 – Dzień Marynarza
29.06 – Dzień Rybaka

Lipiec

01.07 – Dzień Psa
02.07 – Dzień Ufo
13.07 – Dzień Frytek
14.07 – Dzień Rekina
19.07 – Dzień Czerwonego Kapturka
24.07 – Dzień Policjanta
29.07 – Dzień Tygrysa
30.07 – Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

Sierpień

02.08 – Dzień Kolorowanek
03.08 – Dzień Arbuza
08.08 – Wielki Dzień Pszczół
12.08 – Dzień Słonia
15.08 – Dzień Wojska Polskiego
19.08 – Dzień Fotografii
21.08 – Dzień Optymisty

Opublikowano Dodaj komentarz

Kolorowanki- znane miejsca

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 10
Kolorowanki- znane miejsca 57

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 11
Kolorowanki- znane miejsca 58

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 12
Kolorowanki- znane miejsca 59

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 1
Kolorowanki- znane miejsca 60

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 2
Kolorowanki- znane miejsca 61

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 3
Kolorowanki- znane miejsca 62

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 4
Kolorowanki- znane miejsca 63

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 5
Kolorowanki- znane miejsca 64

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 6
Kolorowanki- znane miejsca 65

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 7
Kolorowanki- znane miejsca 66

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 8
Kolorowanki- znane miejsca 67

kolorowanki znane miejsca pokoloruj swiat 9
Kolorowanki- znane miejsca 68

kolorowanki znane miejsca 2
Kolorowanki- znane miejsca 69
kolorowanki znane miejsca 3
Kolorowanki- znane miejsca 70

kolorowanki znane miejsca 1
Kolorowanki- znane miejsca 71