Regulamin Serwisu

I Postanowienia ogólne

1.Poniższy regulamin, zwany Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego www.pokolorujswiat.com, znajdującego się pod adresem internetowym https://www.pokolorujswiat.com, zwanego dalej Serwisem.

2.Właścicielem i administratorem jest:
EDU ŚWIAT Łukasz Wioska
Os. Księcia Władysława 7b/6
44-240 Żory
NIP FIRMY.: 651-169-92-34
zwany dalej Administratorem.

3. Do użytkowania Serwisu i pełnego wykorzystania jego zasobów niezbędne są standardowe urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym:
– przeglądanie stron WWW (zalecana jest przeglądarka Firefox lub Chrome w najnowszych dostępnych wersjach)
– korzystanie z programów w technologii Flash (konieczny jest program Flash Player w najnowszej wersji)
– pobieranie i odczytywanie plików pdf (zalecany jest program Adobe Reader).
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Serwisu, wynikające z braku zainstalowanych programów i aktualizacji, z niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie użytkownika Serwisu.

4. Przedstawione w Serwisie treści i poglądy edukacyjne i wychowawcze nie są zbiorem oficjalnych nakazów i zaleceń, a jedynie są wyrazem osobistych przekonań redaktorów Serwisu – i tylko w taki sposób powinny być interpretowane.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników i inne osoby na stronach Serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które uzna za naruszające ogólno przyjęte zasady komunikacji społecznej.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do wybiórczego publikowania na stronach Serwisu wypowiedzi użytkowników i innych osób, które uzna za ciekawe i warte podania do ogólnej wiadomości – bez modyfikowania ich treści.

II Przedmiot Serwisu
1.Przedmiotem serwisu jest udostępnienie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zwanych dalej Materiałami).

2. Materiały mają postać plików graficznych oraz plików w formacie pdf, które użytkownicy mogą ze strony Serwisu pobierać i we własnym zakresie wydrukować.

3. Serwis prowadzony jest z myślą o dzieciach i ich rodzicach i to ich potrzeby są dla Administratora najważniejsze.

III. Rejestracja i użytkowanie konta.

1. Rejestracja w serwisie jest potwierdzeniem zapoznania się i bezwzględnej akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Osoba, która nie zgadza się z Regulaminem i Polityką Prywatności, nie powinna dokonywać rejestracji.

2. Rejestracji w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna i prawna.

3. Rejestracja jest bezpłatna i zezwala na korzystanie z Serwisu w stopniu ograniczonym.

4. Przy rejestracji użytkownik definiuje swój własny login i hasło, które służą do logowania się w Serwisie.

5. Osobami uprawnionymi do logowania się na koncie indywidualnym danego użytkownika jest on sam oraz osoby bezpośrednio z nim spokrewnione.

6. Zabrania się przekazywania osobom trzecim hasła i loginu do własnego konta.

7. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji prawdziwych danych oraz aktualnego adresu mailowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania błędnych lub fałszywych danych, w tym – nieprawidłowego lub nieużywanego adresu mailowego.

IV Zasady korzystania ze strefy abonamenta

1.Ze strefy abonenta korzystać mogą użytkownicy Serwisu, którzy dokonali opłaty za jedną z proponowanych na stronie zamówienia opcji abonamentowych.

2. Wykupienie abonamentu zapewnia pełen dostęp do wszystkich Materiałów udostępnianych na stronach Serwisu, przez całą dobę, z dowolnego komputera, przez okres oznaczony w opcji abonamentowej (30 dni). Konieczne jest jedynie zalogowanie się na swoje konto.

3. Przez korzystanie ze strefy abonenta należy rozumieć:
– dostęp do Materiałów publikowanych w Serwisie oraz ich pobieranie, zapisywanie na swój dysk, drukowanie, kopiowanie wydruków i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych oraz na własny osobisty użytek.

4. Użytkownik będący nauczycielem, wykładowcą, terapeutą, pracownikiem świetlicy lub biblioteki lub jakimkolwiek innym pracownikiem placówki publicznej lub prywatnej związanej z szeroko rozumianą oświatą, może wykorzystywać pobrane arkusze na zajęciach z dziećmi. W tym celu może powielać wydruki w dowolnej liczbie bez usuwania informacji o źródle ich pochodzenia oraz może przekazywać te wydruki dzieciom.

5. Osobami uprawnionymi do korzystania z konta w strefie abonenta jest abonent i osoby bezpośrednio z nim spokrewnione.

6. Zabrania się podawania osobom trzecim loginu i hasła uprawniającego do korzystania ze strefy abonenta.

7. Po zakończeniu okresu abonamentowego użytkownik może korzystać ze ściągniętych przez siebie materiałów, pod warunkiem przestrzegania niniejszego Regulaminu, a w szczególności zapisów w p. VII.

V Dokonywanie płatności

  1. Płatności za abonament można dokonywać przelewem online lub za pomocą karty kredytowej.
  2. Wysokość wpłaty to 7.99zł za dostęp do Materiałów na okres 30dni.
  3.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w aktywacji konta, wynikłe z zakłóceń działania sieci Internet lub z winy leżącej po stronie użytkownika, jego banku lub operatora transakcji elektronicznych (Przelewy24).4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu. Zmiany te nie będą obejmowały abonamentów już zakupionych lub tych, których proces zakupu już się rozpoczął (np. abonament ratalny lub abonament zamówiony, ale jeszcze nieopłacony).5. Po złożeniu zamówienia użytkownik – jeśli chce korzystać z zasobów serwisu dostępnych dla abonentów – jest zobowiązany dokonać płatności za zamówiony abonament. Opłata za abonament powinna wpłynąć w ciągu 10 dni od dnia jego zamówienia. Po tym terminie, jeśli płatność nie wpłynie, zamówienie jest automatycznie kasowane i traci ważność. Nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami – ani po stronie użytkownika, ani po stronie Administratora.

VI. Prawa do pobranych materiałów i treści edukacyjnych

1. Prawa autorskie do Materiałów udostępnianych w Serwisie należą do Administratora serwisu i poszczególnych twórców tych Materiałów.

2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania na innych stronach internetowych bez zgody Administratora:
– Materiałów pobranych z serwisu

3. Zabrania się publicznego udostępniania Materiałów  w serwisach służących przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie plików

4. Zabrania się odsprzedawania, oddawania osobom trzecim zarówno Materiałów pobranych z serwisu jak i danych potrzebnych do zalogowania się w naszym serwisie. Zabrania się wykorzystywania ich do celów komercyjnych. Wyjątek stanowią placówki oświatowe, które zakupiły abonament w celu wykorzystywania Materiałów w swojej placówce. Placówki te nie mogą pobierać dodatkowych opłat od swoich uczniów za udostępnianie materiałów pobranych z Serwisu.

5. Modyfikowanie treści pobranych Materiałów (w tym kopiowanie ich części, usuwanie wybranych elementów graficznych lub tekstowych czy łączenie ich z innymi elementami graficznymi lub tekstowymi) jest dozwolone tylko w przypadku używania materiałów do celów edukacyjnych i niekomercyjnych i tylko do użytku osobistego (obejmuje to również nauczycieli wykorzystujących materiały w klasie). Zabrania się publicznego rozpowszechniania tak zmodyfikowanych materiałów.

6. W przypadku uzyskania zgody Administratora na rozpowszechnianie Materiałów w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, należy materiały pozostawić w niezmienionej formie. W szczególności zabrania się usuwania z nich informacji o źródle pochodzenia.

8. Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich użytkowników Serwisu i nie mają ograniczenia czasowego.

VII. Promocje, konkursy

1.Uczestnictwo w konkursach ogłoszonych przez Administratora oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

2. O wszelkich konkursach użytkownicy będą informowani z wyprzedzeniem drogą mailową.

3. Udział w promocjach oferowanych przez Administratora oznacza bezwarunkową akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Użytkownicy, dla których będą przygotowane promocje, będą informowani o tych promocjach z wyprzedzeniem drogą mailową.

5. Czas trwania promocji oraz jej warunki są zawsze ściśle określone przez Administratora i nie podlegają negocjacjom z użytkownikami.

6. Jeśli promocja polega na udzieleniu użytkownikowi jakichś korzyści przy zakupie abonamentu (np. rabat), użytkownik – aby skorzystać z tej promocji – powinien złożyć zamówienie w okresie trwania promocji. Liczy się data złożenia zamówienia.
7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w warunkach promocji, jednakże w sposób, który nie będzie działał na szkodę użytkowników.

VIII. Reklamacje, rezygnacja z abonamentu

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, trudności związane z korzystaniem z serwisu oraz wykryte błędy merytoryczne w Materiałach można zgłaszać Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego lub na adres mailowy podany na stronie Kontakt.

2. Wszelkie pytania dotyczące obsługi konta użytkownika oraz problemy związane z logowaniem lub innymi funkcjonalnościami konta należy zgłaszać do Administratora za pomocą formularza kontaktowego lub na adres mailowy podany na stronie Kontakt.

3. Na wszelkie reklamacje dotyczące konta lub serwisu Administrator odpowie w ciągu 1-24 godzin. Dotyczy to w szczególności zgłoszonych błędów i utrudnień w korzystaniu z konta użytkownika.

4. Administrator zapozna się także ze wszystkimi przesłanymi sugestiami i opiniami na temat serwisu, natomiast zastrzega sobie prawo do wprowadzania w życie tylko tych udoskonaleń i poprawek, które uzna za użyteczne i stosowne.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, by odpowiadać na wszystkie bez wyjątku maile od użytkowników Serwisu, zastrzega sobie jednak prawo pozostawienia wybranych maili bez odpowiedzi – głównie w przypadku, gdy treść maila jest obraźliwa lub wskazuje na brak znajomości Regulaminu i Polityki Prywatności Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do wysłania w ramach odpowiedzi jedynie odnośnika do odpowiedniej informacji w tym dziale.

6. W ciągu 24 godzin od włączenia abonamentu na koncie użytkownika, ma on prawo zrezygnować z niego bez podawania przyczyny. W tym celu należy zgłosić decyzję o rezygnacji na adres mailowy podany na stronie Dane firmy lub skorzystać z formularza kontaktowego. W wiadomości tej użytkownik powinien podać dane do przelewu zwrotu pieniędzy. W ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia rezygnacji do serwisu zawierającego wszelkie niezbędne dane do zwrotu płatności, użytkownik otrzyma zwrot kwoty wpłaconej za abonament w pełnej wysokości. Abonament na jego koncie zostanie wyłączony w chwili zgłoszenia rezygnacji.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad reklamacji, po wcześniejszym zamieszczeniu stosownej informacji na stronie Serwisu. O zmianach użytkownicy będą informowani drogą mailową.

  1. IX. Usuwanie konta
    1. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić chęć usunięcia swojego konta oraz wszelkich danych osobowych z serwisu www.pokolorujswiat.com Administratorowi serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub na adres mailowy podany na stronie Kontakt.
      Administrator, po otrzymaniu takiego zgłoszenia, dokona niezwłocznie usunięcia konta.

2. Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika, jeśli:
– użytkownik nie stosuje się do zasad Regulaminu lub nie akceptuje Polityki Prywatności
– użytkownik przez okres 3 miesięcy nie loguje się do serwisu (nie dotyczy aktualnych abonentów).

3. W przypadku braku aktywności na koncie przez 3 miesiące, użytkownik dwukrotnie otrzymuje mailem przypomnienie o konieczności zalogowania się do serwisu, jeśli chce zachować swoje konto użytkownika. Jednorazowe zalogowanie wystarcza, by przedłużyć żywotność konta o kolejne 3 miesiące. Brak reakcji na owe przypomnienia oznacza przyzwolenie na usunięcie konta. Nie dotyczy to aktualnych abonentów, których konta są ważne przez cały okres trwania abonamentu i nie wymagają wykazywania jakiejkolwiek aktywności.

X Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą:Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. o ochronie danych osobowych informujemy, że w czasie korzystania z serwisu pokolorujswiat.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W szczególności dotyczy to rejestracji oraz zamówienia abonamentu.
Podczas rejestracji oraz zamówienia abonamentu poprosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez akceptację poniższej klauzuli ochrony danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celu rejestracji/zakupu konta premium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

Założenie konta w serwisie w celu korzystania z materiałów edukacyjnych oferowanych zarejestrowanym użytkownikom wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

W każdej chwili istnieje możliwość skasowania swoich danych z naszego serwisu poprzez usunięcie swojego konta użytkownika. Odbywa się to poprzez  zgłoszenie prośby usunięcia konta, pisząc z adresu mailowego podanego przy rejestracji na nasz adres:  eduswiat@gmail.com

Zamawianie odpłatnych usług i produktów oferowanych przez firmę EDU ŚWIAT wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Niepodanie wymaganych danych zablokuje kontynuowanie danego procesu.

XI Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.2. Użytkownicy Serwisu będą informowani o ważnych zmianach Regulaminu drogą mailową.3. Użytkownicy zobowiązani są do zaznajamiania się z wprowadzanymi w Regulaminie zmianami.4. W przypadku nieakceptowania zmian w Regulaminie, użytkownik powinien usunąć swoje konto z Serwisu.